Loading...

Tüzük

 
GAYRİ MENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
 
KURULUŞ:
Madde 1-Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgâh adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir, Gayri Menkul İşletme  Kooperatifi  kurulmuştur.
 
TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2-Kooperatif Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.
 
ÜNVAN:
Madde 3-Kooperatifin ünvanı: S.S. GAZİKÖY  GAYRIMENKUL İŞLETME  KOOPERATİFİ`dir.
 
MERKEZ VE ŞUBELER:
Madde 4-Kooperatifin merkezi: ANKARA`İli Çankaya İlçesi Nasuh Akar Mah.Süleyman Hacı Abdullahoğlu cad.No:43/1-2 Balgat ANKARA dır.
Kooperatif gerekli gördüğü takdirde Memleket içinde ve dışında şubeler açabilir. Şubeler, Merkezin tescil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer Ticaret siciline tescil olunur.
 
SÜRE:
Madde 5-Kooperatif Süresizdir.
 
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6-Kooperatifin amacı; Kooperatifin amacı; ortaklarının ekonomilerini iyileştirmek üzere uygun
gördüğü menkul ve gayrimenkulleri edinmek, bunları işletmek, gayrimenkule yönelik üretim
faaliyetinde bulunmak ve amacına uygun bir şekilde değerlendirmektir.
 
Bu amaçla kooperatif: 
1-Amacına uygun gördüğü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, Kiralama ve benzeri yasal sözleşme yolları ile edinir, bunların değerlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak tasarrufundaki gayrimenkuller üzerinde işyeri, konut, sanayii, turistik tesisler, vb.  yaptırır gerekirse satar.
2-Tasarrufundaki Gayrimenkulleri İmar işlemleri ile bu konudaki her türlü teknik işleri yürütür, uhdesinde bulunan Gayrimenkullerle ilgili haklar için rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehin ve ipotekleri kaldırabilir, ipotek alabilir portföyünde bulunan varlıklar üzerinde rehin ve ipotek verebilir,kefalet edebilir,özel haller kapsamında gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir,irtifak,intifa,kat irtifakı,üst hakkı,inşaat hakkı tesis edebilir,devir ve ferağ edebilir.
3-Uhdesinde bulunan gayrimenkulleri işletir veya işletmeci kurum yada kuruluşlara işlettirebilir.
4-Tasarrufunda bulunan gayrimenkullerle ilgili satış, kiralama, hasılat paylaşımı gibi gelir sağlayıcı ekonomik modeller geliştirir.
5-Ortaklarınını Kooperatifinin faaliyetleri kapsamında sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar.
 6-Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile  ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alır.
7-Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri patent,lisans,marka,knov-hovv ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir.  
8-Koperatif ve ortaklarının ortaklık hukukundan kaynaklanan hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda ,vergi dairelerinde ve benzeri kamu veözel kuruluşlar nezdinde tescil, terki ve diğer bütün işlemleri yapar.
 9-Kooperatifin yukarıdaki amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere gerçek yada tüzel kişiliğe haiz tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir.
10-Kooperatifin  amacına uygun üst kuruluşlarına üye veya yönetimine katılabilir.
11- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur konusu ile ilgili eğitim yayın araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
 
İKİNCİ BÖLÜM
SERMA YE PAYLARI
 
Madde 7-SERMAYE:
Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Herhangi bir tarihteki toplam sermayesi ise, mevcut ortakların taahhüt ettikleri pay adedi toplamının,bir ortaklık payı değeri ile çarpımına göre hesaplanır ve gerektiğinde bu tespite yönelik Yönetim Kurulu Kararı, belgeleri ibraz edilmek şartıyla ticaret siciline tescil ettirilir. Ancak sermayenin en az haddi 700.-TL’dır. Sermaye  nakit veya ayni olarak konulabilir.ayni sermaye konulması halinde 1163 sayılı kooperatifler kanununun 21.ve 22. Maddelerine göre hareket edilir
Madde 8-PAYLAR
Bir ortaklık payının değeri 100.-TL dır. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur.
Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19`ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.-TL ile itibar olunur.
 
PAYLARIN ÖDENMESİ
Madde 9-Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en  az ¼`ü tescilden önce,bakiyeside ana sözleşmenin tescilini izleyen bir hesap dönemi içinde ödenir. nakdi ödemeler, 541 sayılı bankacılık kanununa bağlı bir bankada , kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırılır. taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarların ödendiği, ticaret sicili müdürlüğüne yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka,bu tutarı kooperafin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine ,sadece kooperatife öder.
Kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız kabul ettikleri ve ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylandığı tarihten itibaren kooperatif üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı taktirde,b u hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması yerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
                                                        ORTAKLIK ŞARTLARI
 
Madde 10-Kooperatife üye olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir. 
1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Gerçek kişi yada kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden olmak,
2-Gerçek kişiler için,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye`de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak.
3-1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 9`ncu maddesinde yazılan tüzel kişilerden olmak.
 
 ORTAKLIĞA KABUL:
Madde 11-Gerekli şartları taşıyıp da, Kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, ana sözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.
Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
Yönetim kurulu ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10`ncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir.
İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksidi ile  diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları gider taksitlerine eşit meblağı bir defada öder.
17` nci madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden yukarda belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.
Yedek üye ve benzeri şekilde üye kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.
 
ORTAK SAYISI
Madde 12-Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir. Yönetim kurulu genel kurulca belirlenen sayının üzerinde ortak kaydedemez.
 
ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Madde 13-Her ortak hesap senesi sonunda en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. Çıkmanın gerçekleşmesi halinde kooperatifin mevcudiyeti tehlikeye düşebilecekse  genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır.
Yönetim Kurulu,çıkmanın gerçekleşmesi halinde kooperatifin mevcudiyeti tehlikeye süşebilecekse genel kurulca kabul edilecek esaslar dahilinde çıkmak isteyen ortağın muhik bir tazminat ödemesine karar verebilir.
 
ORTALIKTAN ÇIKARMA 
Madde 14-Durumları aşağıdaki hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır. 
1-10.ncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
2-Parasal yükümlülüklerini otuz gün gecikmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden otuz gün içinde de bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.
3-Kur`a çekimi sonunda kendilerine düşen konut, işyeri veya bağımsız gayrimenkul bölümünü  kabul etmeyenler.
4-Tapuda kendi adlarına tescilinden önce Gayri menkul, konut veya işyerlerinde yaptıkları tahribat veya tadilatı yazılı ihtara rağmen düzeltmeyenler.
5-Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar. 
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir.Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10gün içinde notere tevdi edilir.
 Ortak çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır.
Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. 
Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararı kesinleşir. 
 
 ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ
Madde 15- Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden otuz gün içinde  de bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır.İkinci ihtari takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklıklar kooperatifler kanununun 27.maddesi uyarınca düşer.
 
ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA
Madde 16-Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, hesap dönemi sonundan  itibaren üç ay içinde geri verilir.
Ancak; Ortaklığı sonra erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
 Ancak,Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. 
Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde eski ortağın ödediği gider taksitleri derhal geri verilir.
 
ÖLEN ORTAĞIN DURUMU
Madde17-Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.Ancak ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde bir temsilci tayin ederek koeratife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder,
Yönetim kurulunun yazılı ihtarına rağmen mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde,ölen ortağın alacak ve borçları ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma hükümlerine göre tasfiye edilir.
 
ORTAKLIĞI N DEVRİ
Madde18-Ortaklık,yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10.maddedeki ortaklık şartlarını taşıyn kişilere devredilebilir.Yönetim kurulu,bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.
Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.
 
ORTAKLIK SENEDİ:
Madde 19-Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin ünvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet ana sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde düzenlenir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir. 
 
ORTAKLIK ŞAHSİ SORUMLULUKLARI
Madde 20-Her ortak kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.
Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.
Kooperatife giren her ortak girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.
Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.
 
ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER
Madde21-Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktardaki, arsa, altyapı, inşaat ve benzeri gider taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda ana sözleşmenin 33ncü maddesinin 2` nci fıkrasında gösterilen nisap aranır.
 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK ORGANLARI VE YÖNETİMİ
 
KOOPERATİFİN ORGANLARI: 
Madde 22-Kooperatifin organları şunlardır: 

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 23-En yetkili organ genel kurulun görev ve yetkileri Şunlardır: 
1-Bilanço, Bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek.
2-Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek.
3-Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
4-Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.
5-Kanun, (6102 sayılı tck 391.maddesinde sayılanlar hariç) ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek.
6-Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tesbit etmek.
7-Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek.
8-Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek.
9-Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek.
10-İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak.
11-Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek,tasfiye kurulunu seçmek
12-Kanun ve anasözleşme ile genel Kurula tanınmış olan diğer diğer konular hakkında karar vermek. 
Genel kurul, yukarda ki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir. 
 
OY HAKKI VE TEMSİLİ-
Madde 24-
Bütün ortaklar genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere tayin edebilir.
Ortak sayısı 1000`i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir.Ancak ortk sayısı 1.000 den fazla olması halinde,yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri,gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.bu durumda her ortak,en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.
Eş ve birinci derece (Ortağın: çocuğu,anne ve babası, eşinin anne babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi,temsil edilenin talimatına uyar.talimata aykırılık,oyu geçersiz kılmaz.temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır.
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili olanlar yetkili kılınan kimseler oy kullanamazlar.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kimseler vekaleten oy kullanamazlar.
Kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına aid kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hükümler denetçiler hakkında uygulanamaz.
Hiçbir ortak; kendisi, eşi ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
 
TOPLANTI  ŞEKİLLERİ VE  ZAMANI:
Madde 25-Genel kurul, olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
1-Olağan genel kurul toplantısının her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.
2-Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette yapılır.
 
TOPLANTI  YERİ:
Madde 26-Genel Kurul,kooperatif merkezinin bulunduğu yerleşim birimi dahilindeki uygun bir yerde toplanır.
 
ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR:
Madde  27-
Genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul yukarda ki şekilde toplanmadığı takdirde Gümrük ve Ticaret  Bakanlığınca Toplantıya çağırabilir. Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10`unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.
Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, Kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile ilgili Bakanlığa , aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınmaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.Genel kurul,genel kurul süreleri dolmuş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun,devamlı olarak toplanamaması ,toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmamamsı veya mevcut olmaması durumlarında,mahkemenin izniyle,tekbir ortak genel kurulu toplantıya çağırabilir.Mahkeme kararı kesindir.
 
ÇAĞRININ ŞEKLİ:
Madde 28-Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır.
Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.
Çağrının toplantı gününden en az 30gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.
Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.
Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Anasözleşminin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.
 
Madde 29-BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI
Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyle toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.
Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanakla bağlanır.
                                                                    
 Madde 30-Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler
Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce,  kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki valiliğe (İl Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirir.
Bu bildirime, Bakanlıkça tesbit edilen miktardaki temsilci ücretinin İlgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurması talep edilir. 
 
Madde 31-Gündem: 
Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2-Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,ve müzakeresi,
3-finansal tabloların okunması,müzakeresi ve tastiki,
4-Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,
5-Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydan  gelmiş ve Yönetim Kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
6-Görev Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti,
7-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hak gibi paasal haklarının belirlenmesi,
8-Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9-Gerekli görülen diğer hususlar.
Gerekli görülecek diğer hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır.görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan (gerekli görülecek diğer hususlar) şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez. 
Kanun ve ana sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu , olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir
Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit edilir.
Dörtten az olmamak üzere ortakların en az  1/10`u tarafından genel kurul tolantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususları gündeme konulması zorunludur.
Gündemde olmayan hususlar görüşülemez ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10 gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.
Olağanüstiü genel kurul gündemi,çağrının amacın göre tayin ve tespit olunur.
 
Madde-32Ortaklar Cetveli
Yönetim Kurulu: her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir. Yönetim Kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.
Bu cetvel, Toplantıya katılanlar ile genel kurul başkan ve bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.
 
Madde 33-Görüşme ve Karar nisabı:
Genel Kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşebilmesi için kooperatife kayıtlı ortakları en az 1/4`ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu yeter sayının toplantı süresince korunması şarttır. İlk  toplantıda bu nisaba ulaşılamadığı taktirde,yapılacak ikinci toplantıda,kooperatife kayıtlı en az 1/10 unun şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
a)-Genel Kurulda kararlar, oylama sırasındaki mevcudun yarıdan fazlasının oyu ile alınır.
b)-Ancak, Kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle  birleşmesi veya anasözleşmesinde değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.
Kamu kurumlarından alınan kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlarda, ikinci fıkra hükmü uygulanır.
 
 Madde34-Toplantının Açılması ve Toplantı başkanlığı:
Genel kurul toplantısı: Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu`nun değişik 87`nci maddesine göre işlem yapıldığının tesbiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bu genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.
Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır. 
Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan ve kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.
 
Madde 35-Oy Kullanmanın Şekli:
Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.Ancak,kooperatif ortak sayısı 500 ü geçtiği taktirde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde oylamalar mutlak surette gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.
 
Madde 36-Bilançonun Tasdiki ve İbra:
Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı,kararda aksine açıklık bulunmadığı taktirde,yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur bununla birlikte,bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço kooperatifin gerçek durumunun gçrülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.
Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.
İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.
 
Madde 37- İbranın etkisi :
İbra kararı genel kurul kararı ile kaldırılamaz.bu konuda 1163 sayılı kooperatifler kanununun 53.maddesi hükmü saklıdır.genel kurulun,sorumluluktan ibraya ilişkin kararı,ibranın kapsadığı açıklanan madd olaylara ilişkin olarak,kooperatifin,ibraya olumlu oy veren ortaklarının dava hakkını kaldırır.diğer ortakların dava haklarıda ibra tarihinden  itibaren 6 ay geçmesiyle düşer.
Madde 38-Koopertifin uğradığı zararın tazmini
Kooperatifin uğradığı zararın tazminini ,kooperatif ve her bir ortak isteyebilir,ortaklar tazminatın ancak kooperatife ödenmesini isteyebilirler.
Genel kurulda koopretafin uğraddığı zararın tazmini için,yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılması yönünde karar alınmışsa,bu dava kooperatif denetçileri tarafından genel kurul karar tarihinden itibaren 1 ay içinde açılır,bu müddeti geçirilmesi ile dava hakkı düşmez davanın reddi halinde,yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.
Madde 39-Kararların Tesiri:
Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.
 
Madde 40-Kararların İptali:
Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. 
1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut ta genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;
2-  Yönetim kurulu:
3-  Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri. 
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. 
Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan edilir.
 Madde 41- Genel Kurul Tutanağı:
Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar ve temsilcilerin sayısı, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyları içeren bir tutanak düzenlenir.
Genel kurul tutanağı, genel kurul toplantı başkan ve üyeleri ile bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
Madde 42-Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:
Yönetim kurulu, genel kurul toplantı tutanağının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
 
Madde 43-Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:
Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki Valiliğe (İl Ticaret Müdürlüğü) tevdi edilir.
 
YÖNETİM KURULU:
Madde 44-Seçimi ve Süresi: 
Yönetim Kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.
Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halında Kur`aya başvurulur.
Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirir.
 
Madde 45-Seçilme Şartları:
Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır. 
1-Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2-Türk vatandaşı olmak,
3-Başka bir gayrimenkul işletme kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
4-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerine göre mahküm olmamak,
5-Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, 
6-Aynı zamanda diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler. 
Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konur.
Yönetim kurulu üyeleri, Kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, persomnel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
Beşinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak seçilenleri, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinde ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmeye ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra beşinci fıkradaki diğer görevleri edinen yönetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmelerde hükümsüzdür. Yönetim kuruluı üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Yönetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahi kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar işle bunların %50’ den fazala hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
 
Made 46-Görev ve Yetkileri: 
Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.
 
Yönetim Kurulunun Başlıca görev ve Yetkileri şunlardır. 
1- Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh verdirecek satış vadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonu yaptırmak.
2- Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,
3-Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.
4-Sahip olunan arsalarda yaptırılacak her türlü inşaatlar için gerekli plan, proje ve haritaları yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak.
5-Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,
6-Satın alınacak arsa ile bunlar üzerende yapılacak iş yeri ve/veya konutların bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek.
7- Kooperatife yapılan bağışları kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,
8-Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
9-Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek.
10-İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vaz geçmek,
11-Genel kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,
12-Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
13-Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek.
 
Madde 47-Görev Bölümü ve Toplantılar:
Yönetim kurulu üyeleri : seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar. Başknın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi de mümkündür.
Yönetim Kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin, onunda bulunmadığı zamanlarda zorunlu aylık toplantının yapılmasıyla sınırlı olmak üzere görev bölümü toplantısında belirlenen diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve üye tam sayısının çoğunlu ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. 
Kararların geçerli olabilmesi için toplantıya çağrının ispat edilebilecek bir yöntemle yapılması zorunludur.
Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılmaz ve toplantılara vekil aracılığı ile de katılamaz.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.
Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.
Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.
 
Madde 48 – Müzakereye Katılma Yasağı:
Yönetim kurulu üyesi, kendisinin kooperatif dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve kooperatif dışı menfaatiyle kooperatifin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağı uymak zorundadır.
Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple kooperatifin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.
Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.
 
Madde 49-Kooperatifin Temsil ve İlzamı:
Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifi ilzamı için, kooperatif ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.
Yönetim kurulu kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tesbit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilir.
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.
 Madde 50- Üyeliğin Boşalması:
Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.
Yönetim kurulu toplantı nisabı kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanmaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmişse, Kanuni şartlara haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine saçip ilk genel kurulun onayına sunar. Onaylanması halinda selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.
 
Madde 51-Sorumluluk ve Yasak Muameleler:
Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.
Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler. 
Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup saklanmasından ve gelir- gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.
Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. 
Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ortağı olmayan alt ve üst soyu, eşit yahu 3. Derece dahil, 3. Dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından  herhangi biri kooperatife nakit borçlanamaz. Bu kişiler için kooperatif  kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, kooperatif alacaklıları bu kişilere, kooperatifin yükümlendirildiği tutarda kooperatif borçları için doğrudan takip edebilir.
Yönetim kurulu üyeleri kanundan veya ana sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi devrettiğinde, devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi halinda, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumludurlar.
Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun vermiyeceği yetkilerini kullanamaz.
Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kusurlu olmadığını isbat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulur.
Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.
 
Madde 52-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ile yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.
Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev`i ve miktarların dışında hiçbir ödeme yapılamaz.
 
Madde 53-Murahhas Üye:
Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine haiz murahhas üye seçilebilir. Bu konuda 49. madde hükümleri saklıdır.
Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.
 
Madde 54-Müdür ve Diğer Personel:
Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idare işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur. 
İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret verilir.
 
 DENETİM KURULU
Madde 55-Seçimi ve Süresi
Genel kurulca, en az bir yıl içinde için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca tesbiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.
Bu ana sözleşmenin 44. maddesinin 3. ve 4. fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır. 
 
Seçilme Şartları: 
Madde 56- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
1-Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerine göre mahküm olmamak,
3-Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeliyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak,
4-Aynı zamanda diğer denetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.
Denetim kurulu üyeleri, kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
İkinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen denetim kurulu üyesi olarak seçilenleri, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinde ayrılmayanların denetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen denetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmelerde hükümsüzdür. Denetim kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
Denetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahi kan ve kayın hısımları, kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar işle bunların %50’ den fazala hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.
Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
 
Madde 57-Görev ve yetkileri
Denetim kurulunun başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:
1-Yılık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek.
2-Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatif defterlerini incelemek.
3-En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek.
4-Bütçe, bilanço gelir-gider cetvelini denetlemek.
5-Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek.
6-Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek.
7-Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere gecikmeksizin yeteri yedek üye çağırmak.
8-Kooperatifin gayrimenkullerine ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak üzere bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlmek.
9-Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve sonucu yıllık raporunda açıklamak.
10-Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurul ve genel kurul toplantıları gündemlerine koydurmak. 
Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdür.
Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler. 
Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar. 
 
Madde 58- Denetçi Raporunun Değiştirilmesi
Kooperatifin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim rapurunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetim raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonuc8u, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetimi yansıtan uygun eklere yer verilir.
 
Madde 59-Sorumluluk
Kooperatifin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçiler; Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem kooperatife hemde ortaklar ile kooperatif alacaklarına karşı verdikleri zarar dolasıyla sorumludurlar.
Denetim kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen diğer görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı da kusursuz olduklarını ısbat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
Denetim kurulu üyeleri, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları, kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.
 
Madde 60-Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması:
Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve anasözleşme de belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan keybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer.
Yedeklerle beraber üye sayası genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler.
Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, yönetim kurulu yada ortaklardan herhangi birinin talebi üzerine kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye denetçi atanmasıyla başvurulur.
 
 Madde 61-Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli genel kurul tarafından tesbit olunur.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ
 
Madde 62-Hesaplar: Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:
Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönem kooperatifin kurulduğu dönemden başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi ile envarter yapar, bilançoyu ve gelir-gider farkı hesapları hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir.
Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısınsan en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelenmesine sunulur ve isteyenlere birer suret verilir.
 
Madde 63-Muhasebe Usulü:
Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensib ve usüllerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.
 
Madde 64-Gelir Gider Farkının Dağıtımı:
Gelir- Gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.
Müsbet gelir-gider farkının %10’ u yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, genel kurul, geri kalan miktarın, ortaklarla muamelelerden doğan kısmının ilgili ortaklara muameleleri oranında risturn olarak; ortak dışı işlemlerden doğan kısmının ise ortakların sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi yedek akçe, özel fon, ortaklar ve personel için yardım fonu arasında da bölüştürülebilir.
Gelir-Gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 65’ inci maddeye göre oluşturulan özel fon ile veya ortak sermaye paylarından karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkının dağıtımı yapılamaz.
Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz.
Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez.
 
Madde 65-Özel Fon ve Ortaklar ve Personel İçin Yardım Fonu:
Kooperatifin ortaklarla muamele ve ortak dışı işlemlerden elde etmiş olduğu olumlu fark 64’ üncü maddenin 2’ inci fıkrası çerçevesinde dağıtılmamasına karar verilmişse bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon ile ortaklar ve personel için yardım fonu hesaplarında toplanır.
Bu fonlarda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca kararlaştırılır.
 
Madde 66-Yedek Akçe ve Fonların Nemalandırılması:
Yedek akçelerin ve özel fonların nemalandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar genel kurulca kararlaştırılır.
 
Madde 67-Devir Teslim Tutanağı:
Yöentim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında, sorumlulukları arasında altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.
 
Madde 68-Avanslar ve Ödemeler:
Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.
Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alınma şartları, kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasını amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
  
Madde 69-Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler:
Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu ve yahut ta yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`na durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda Kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`na bilgi verir. 
Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görünmesi halinde yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi Kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler alır. 
Defterler:
Madde 70-Tutulacak Defterler
Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur. 
  1. Yevmiye defteri,
  2. Defteri kebir,
  3. Envanter Defteri,
  4. Ortaklar (Pay) defteri,
  5. Yönetim kurulu karar defteri,
  6. Genel kurul karar ve müzakere defteri.
 Kooperatifte bu defterlerden başka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 64/5’ inci maddesi gereği işin mahiyeti ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.  
 
Madde 71-Yevmiye Defteri:
Yevmiye defterleri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerinden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır. 
1) Madde sıra numarası,
2) Tarih,
3) Borçlu hesap,
4) Alacaklı hesap,
5) Tutar,  
6)Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarihi ve sayıları, 
Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla müteharrik yapraklı defterlerde kullanılabilir.
 
Madde 72-Defteri Kebir:
Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.
Defteri kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.
1) Tarih,
2) Yevmiye defteri madde numarası,
3) Tutar,
4) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri,
71’ inci maddenin 3’ üncü fıkrası hükmü defteri kebir hakkında da uygulanır.
                                                                     
 Madde 73-Envanter Defteri :
Envanter defteri, kooperatifin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.
Hesap dönemi on iki ayı geçemez. Vergi Usul Kanunu’ nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla envarter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde ve her halükarda hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde çıkarılır ve deftere kaydedilir.
71’ inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü envarter defteri hakkında da uygulanır.
 
Madde 74-Pay/Ortaklar Defteri:
Pay/Ortaklar defteri; kooperatif ortaklarının bilgilerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.
Pay/Ortaklar defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1)Kooperatifin ünvanı,
2)Ortağın adı soyadı veya ünvanı,
3)Ortağın iş ve konut adresi,
4)Ortağın diğer iletişim bilgileri,
5)Ortağın koıoperatife girdiği ve çıktığı tarihler,
6)Ortaklığın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.
Ortaklığın usulüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece, devralan pay/ortaklar defterine yazılamaz.
Her ortak defterde defterde ayrı bir sayfada izlenir. Ortaklığı devralan yeni ortak da ayrı bir sayfada izlenir.
 
Madde 75-Yönetim Kurulu Karar Defteri:
Yönetim kurulu karar defteri, kooperatif yönetim kurulunun, kooperatif yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.
Karar defterindekiş kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
1)Karar tarihi,
2)Karar sayısı,
3)Toplantıda hazır bulunanlar,
4)Kararın içeriği,
5)Üyelerin imzaları.
Kararın, üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile alındığı durumlarda bu husus ayrıca belirtilir ve imzaların bulunduğu kağıt veya kağıtlar da karar defterine yapıştırılır.
Bir önerinin veya önerilerin ıslak imza ile imzalanması şeklinde alınan kararlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 390’ ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca karar defterine yapıştırılır; aksi halde karar geçersizdir.
Her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh ile karar metnine geçirilmesini isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez.
 
Madde 76-Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri:
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, kooperatifin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, kooperatif genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir.
 
Madde 77- Saklama Zorunluluğu:
Kooperatif; tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri ve bu defterleri yapılan kayıtların dayandığı belgeleri sınuflandırılmış bir şekilde on yıl saklamakla yükümlüdür.
Vergi Usuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, tutulması zorunlu defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler, okunur hale getirildiklerinde içerik olarak örtüşmeleri, saklama süresi boyunca her an ulaşabilmeleri ve uygun bir süre içerisinde okunabilir hale getirilebilmeleri şartıyla görüntü veya veri taşıyıcılarda da saklanabilir.
Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın yapıldığı veya muhasebe belgelerinin  oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar.
Kooperatifin saklamakla yükümlü olduğu defterler vce belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.
Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 82’ inci maddesi uyarınca on yıl süreyle Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından saklanır.
 
Madde 78-Açılış Onayı Yapılacak Defter ve Onay Zamanı:
Kooperatfin tutmakla yükümlü olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envarter defteri, pay/ortaklar defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.
Yevmiye defteri, defteri kebir, envarter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay/Ortaklar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptrılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.
Pay/Ortaklar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay/ortaklar defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noter eski defteri veya zayi belgesini yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.
 
Madde 79- Kapnış Onayını Yapılacak Defterler ile Onay Zamanı ve Şekli:
Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 64/3’ üncü maddesinde belirlenen süreler dahilinde notere ibraz edilip son kayıtın altına noterce “ Görülmüştür “ ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.
 
Madde 80- Onay Yenileme :
Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde ve yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.
Onay yenilemede defterlerin türü değiştirilemez.
 
ALTINCI BÖLÜM
DAĞILMA VE TASFİYE
Madde 81-Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme :
Genel Kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’ nci maddelerine göre işlem yapılır.
Ayrıca, kooperatif bir ticaret şirketi ile de birleşebilir, bölünebilir ve tür değiştirebilir. Bu hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 134 ila 194’ üncü maddeleri arasındaki hükümler uygulanır. 

Madde 82-Dağılma Sebepleri :
Kooperatif :
1-Ortak sayısının 7'den aşağı düşmesi üzerine,
2-Genel kurul kararıyla,
3-İflasın açılmasıyla,
4-Kanunlara öngörülen diğer hallerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,
5-Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6-Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,
7-Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tesbiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır. 

Madde 83-Tasfiye Kurulunun Oluşumu :
Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir görevlendirme veya seçim yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.
Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunamaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye görevlendirilen memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. Kooperatifin feshine mahkemenin karar verdiği hallerde de tasviye memuru mahkemece atanır.
Tasfiye kurulu üyelerine atamayı yapan merci tarafından tesbit edilecek miktarda ücret ödenir.
1163 sayılı Kanunun 56’ ncı maddesinin 1’ nci fıkrasının 3 numaralı bendi ile 62’ nci maddenin hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında uygulanır.
 
Madde: 85-Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi :
Tasfiye memurları,tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.Bu amaçla, görevlerine başlar başlamaz,kooperatifin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler;gerekirse kooperatif mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak,kooperatifin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar.
Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları kooperatifin envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar.
Aktiflerin toptan satışının görüşüleceği gündem maddesi hariç olmak üzere,tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında nisap aranmaz.
Tasfiye, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse,yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
Ayrıca,yönetim kurulu tasfiye memurlarını da ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması halinde de bu hüküm uygulanır.Tasfiye süresince kooperatifin unvanı ‘Tasfiye Halinde’ ibaresi ilave edilerek kullanılır.
Kooperatif genel kurulu aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler.Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurul kararı gereklidir.Alınacak bu karar için bütün ortakların ¾’ünün rızası gereklidir.
Alacaklı oldukları kooperatif defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla,diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta arayla yapılacak üç ilanla kooperatifin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.
Kooperatifin,henüz muaccel olmayan veya  hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir;meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya kooperatif varlığının ortaklar arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun.
Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar,dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılır.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 559’üncü maddesi uyarınca sorumludur. 
 
Madde 86-Diğer Tasfiye İşleri:
 
1)Kooperatifin süregelen işlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve kooperatif borçlarının, ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda anlaşılan duruma göre, kooperatif varlığından fazla olmadığı saptanmışsa,bu borçları ödemekle yükümlüdürler.
2)Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar.
3)Kooperatif borçları kooperatif varlığından fazla olduğu taktirde durumu derhal kooperatifin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler;mahkeme iflasın açılmasına karar verir.
4)Tasfiyenin uzun sürmesi halinde,her yılsonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve tasfiye sonunda da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar.
5)Kooperatifin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yönetici gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler.
6)Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar.
7)Tasfiye sırasında elde edilen paralardan kooperatifin süregelen harcamaları için gerekli olan para dışında kalan paraları, bir bankaya kooperatif adına yatırırlar.
8)Vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca kısa vadeli kredilerle uygulanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler.Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorundadır.Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadır.
9)Ortaklara tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdirde bu konuda imzalı belge verirler.
10)Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktarın, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtırlar.
11)Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesini sicil müdürlüğüne talep ederler.
Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dahil,ilgili belgeler Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından saklanır.
 
Madde 87-Ek Tasfiye:
Tasfiyenin kapanmasınadan sonra ek tasfiye  işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri,ortaklar veya alacaklılar, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar,kooperatifin yeniden tescilini isteyebilirler.
Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, kooperaatifin ek tasfiye için yeniden karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.
Madde 88- Tasfiyeden Dönülmesi:
Kooperatif anasözleşmede belirlenen sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise ortaklar arasında kooperatif malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça,genel kurul kooperatifin devam etmesini kararlaştırabilir.Devam kararının tüm ortakların 3/5’inin oyu ile alınması gerekir.
Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memurları tescil ve ilan ettirir.
Kooperatif, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun uygulanması ile sona ermişse kooperatif devam eder.
Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil istemine, pay bedellerini ve tasfiye paylarının ortaklar arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.
 
 YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 89- Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi :
Kooperatif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir.
Bakanlık, kooperatif üst kuruluşlarını ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatif denetlemekle görevlendirilebilir.
Kooperatif görevlileri; kooperatife ait mal, para ve para hükümdeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
Kooperatif, denetim sonuçlarına göre Bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadır. Yapılan denitimler sonucunda kooperatifin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yetkililerinin hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilir. Kooperatifin bir yıl içersisinde olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmasına yönelik gerekli tedbiri alır.
 
Madde 90-Kanun Hükümlerinin Uygulanması :
Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.
Madde 91-İlk Yönetim Kurulu Üyeleri :
İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
 
*22133466782 T.C:Kimlik No’lu Ehlibeyt mah.1261 cd.4/7   Çankaya /ANKARA Adresinde ikamet eden İrfan DOĞAN  

*65050280444 T.C Kimlik No’lu Fatih  mah.cihangir sk. No:4/11  Pursaklar/ ANKARA Adresinde ikamet eden   Lokman AYLAR

*27469446552  T.C.Kimlik No’lu 30 Ağustos Mah.2070 sk.17/7 Etimesgut/ANKARA Adresinde ikamet eden Salih Dilek ARSLAN

*323179958200 T.C. Kimlik No’lu  İlk yerleşim mah.Öz onurkent sitesi No:2/15 Batıkent Yenimahalle/ANKARA Adresinde ikamet eden Osman KURT

*18536147038 T.C. Kimlik No’lu  Cevizlidere Mah.1251 sk No 9/7 Çankaya/ANKARA Adresinde ikamet eden Hurşit GÜNDOĞAN
 
Madde 92-İlk Denetim Kurulu Üyeleri :
İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

*10693018008 T.C. No’lu Hüseyin Gazi mah.188 cd.17/10, Mamak/ANKARA Adresinde ikamet eden  Kaan ŞİMŞEK

*24298956566 T.C.Kimlik No’lu  Atakent mah.807.cd.K3 Adası Sitesi 8.blok No:1/20 iç kapı    No 25- Etimesgut/ANKARA      Adresinde ikamet eden   Bülent CANYURT  

KURUCULAR :
Madde 93-Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan : 
1-Kurucu Ortaklar, bu sözleşmenin 10’ ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
2-İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 45’ inci ve 56’ ıncı  maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını, beyan ederler.
 
                                                                                                                                                           İMZASI
       Adı Soyadı,T.C.No’su Tabi
yeti
                Adresi Sermaye
Payı :
Taahüt Et. Sermaye TL
1 İrfan DOĞAN
T.C.No:22133466782
   T.C. Ehlibeyt mah.1261 cd.4/7                                             Çankaya/ANKARA 1 100.00.-TL
2  
Lokman AYLAR
T.C No: 65050280444
T.C. Fatih  mah.cihangir sk. No:4/11
                  Pursaklar/ANKARA
1 100.00.-TL
3  
Kaan ŞİMŞEK
T.C. No.10693018008
T.C. Hüseyin Gazi mah.188 cd.17/10
             Mamak/ANKARA
1 100.00.-TL
4
Salih Dilek ARSLAN
T.C.27469446552
T.C.
30 Ağustos Mah.2071 sk.No:17/7 Etimesgut / ANKARA

1         

100.00.-TL
5  
Osman KURT
T.C.No:323179958200
T.C
İlk yerleşim mah.Öz onurkent sitesi No:2/15 Batıkent
Yenimahalle/ANKARA
1 100.00.-TL
6  
Hurşit GÜNDOĞAN
T.C.No:18536147038
T.C. Cevizlidere Mah.1251 sk No 9/7 Çankaya/ANKARA 1 100.00.-TL
7 Bülent CANYURT
T.C.No:24298956566
T.C. Atakent mah.807.cd.K3 Adası Sitesi 8.blok No:1/20 iç kapı    No 25- Etimesgut/ANKARA 1 100.00.-TL
           
           
           
Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cd.No: 43/1-2 Balgat/Çankaya / ANKARA
 
Telefon: (0.312) 417 23 44 – 232 12 76   |   Fax: (0.312) 419 25 18
E-posta: Gazilerorg.tr